Privacy beleid

Privacy Beleid GAU vzw dd. 19 juni 2018

Jouw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. We maken er dan ook een punt van om deze te beschermen. Bij het gebruik van jouw persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet.

A. Draagwijdte en doel van deze privacy policy

1. Algemeen beleid inzake privacy bescherming

GAU hecht belang aan de bescherming van de privacy en persoonsgegevens van haar leden en van de gebruikers van haar diensten. Wij houden ons aan de eisen die de toepasselijke regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens stelt. Ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens is erop gericht onze praktijken en principes op dit vlak transparant te maken.

2. Toepassingsgebied van ons privacy beleid

Dit privacy beleid inzake bescherming van persoonsgegevens (het “privacy beleid”) beschrijft welke persoonsgegevens wij in het kader van de wedstrijd “de best vormgegeven boeken” verzamelen en gebruiken, met welk doel, waar we deze gegevens bewaren en gedurende welke termijn.

3. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

GAU is een vereniging zonder winstoogmerk ingeschreven in België onder het ondernemingsnummer BE 0408.666.740 met hoofdzetel te B-2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37 (“GAU” of “wij”). GAU is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van de GAU websites. Daarenboven kan GAU gebruik maken van (zorgvuldig geselecteerde) verwerkers. Dit zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die in opdracht van GAU persoonsgegevens verwerken.

4. Wijzigingen

We kunnen dit privacy beleid te allen tijde wijzigen. Wanneer GAU wijzigingen aanbrengt in dit privacy beleid, zal de datum van de laatste versie boven aan het document worden aangepast.

B. Verwerking van persoonsgegevens door GAU

1. Personen van wie gegevens worden verzameld

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van gebruikers, die de GAU websites bezoeken ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op deelname aan de wedstrijd.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen gegevens die je ons zelf meedeelt, gegevens over bezoeken aan de website, betaalgegevens, enz.

Gegevens die je zelf verstrekt
Bij deelname aan de wedstrijd verstrek je zelf vrijwillig  en rechtstreeks persoonsgegevens aan ons. Het betreft gegevens zoals onder meer je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens.

Gegevens die we verzamelen via de website
We houden technische gegevens bij over elk individu dat onze website(s) bezoekt. Voorbeelden hiervan zijn het IP-adres, de browser, gegevens over het toestel.
Daarnaast houden we bij hoe elke bezoeker de website gebruikt. Zo weten we wanneer mensen onze website bezoeken, hoe een webpagina wordt bekeken, waar er precies wordt geklikt, waar men de website opnieuw verlaat, enzovoort. Deze analyses laten ons toe om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren.
Cookies laten ons toe deze kennis op te bouwen over verschillende bezoeken aan onze website heen. Een cookie is een stukje informatie dat jouw browser voor ons opslaat en ons op een later moment – bijvoorbeeld bij een volgend bezoek – opnieuw doorstuurt. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, kan je terugvinden in ons cookiebeleid.

Beeld- en/of geluidopnamen tijdens de prijsuitreiking

GAU is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken bv. van de uitreiking en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de betreding van de locatie, verleent de bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan –in de ruimste zin van het woord – zonder dat GAU enige vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. De bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat de bezoeker zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de bezoeker enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt de bezoeker rechten hierbij zonder enige beperking over aan GAU en doet de bezoeker hierbij onherroepelijk afstand van zijn persoonlijkheidsrechten.

3. Waarom verzamelen we je gegevens?

We hebben je gegevens nodig om je toe te laten deel te nemen aan de wedstrijd. We hanteren daarbij strenge interne (communicatie)regels en gebruiken je gegevens gegevensenkel in dit kader. Je gegevens worden enkel gedeeld met de organisatoren van de wedstrijd en juryleden, en dit enkel ter uitvoering van de wedstrijd.

Verwerking met het oog op dienstverlening
De gegevens die we je vragen bij het invullen van het deelnameformulier, hebben we nodig om je deelname te registreren en deze ook effectief te laten plaatsvinden ter uitvoering van de wedstrijd. Soms zijn we ook wettelijk verplicht om een deel van deze gegevens bij te houden voor onder meer fiscale doeleinden of een eventueel geschil.

4. Wie heeft toegang tot je gegevens?

GAU vzw beheert je gegevens en zal deze nooit verkopen. Om onze dienstverlening te kunnen vervullen, kunnen we wel beroep doen op andere partijen. Die respecteren altijd de voorwaarden van deze Privacyverklaring.
In geval van een vermoeden van fraude, misdrijf of misbruik van de GAU websites kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Ook onder andere advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken zullen toegang krijgen tot een gedeelte van jouw persoonsgegevens wanneer dat voor hen nodig is om ons bij te staan bij het behandelen van een dossier, het uitvoeren van projecten, enzovoort.
In sommige gevallen hebben bepaalde (overheids)instanties het recht om een gedeelte van je persoonsgegevens in te kijken of op te vragen. In zo’n situaties zullen we uiteraard meewerken.

5. Waar bewaren we je gegevens?

Jouw gegevens worden in België bewaard.
De persoonsgegevens worden niet uitgewisseld buiten de Europese Unie.

6. Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijze nodig in het kader van de wedstrijd.
Soms zijn we wettelijk verplicht om gegevens langer bij te houden, bijvoorbeeld facturen of gegevens die gebruikt kunnen worden indien er een geschil zou optreden. In dat geval zullen we ons ook aan die langere bewaartermijn houden.

7. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen wanneer jij en/of de gebruikers via de GAU-websites betalingsgegevens verstrekken.
Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen eenzelfde niveau van beveiliging. Ondanks al onze inspanningen op dit vlak, kunnen wij de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens echter nooit volledig garanderen.

C. Uitoefening van rechten ten aanzien van persoonsgegevens

We houden altijd rekening met de rechten die je hebt volgens de privacy wetgeving. Je kan bv. eventuele onjuiste of onvolledige gegevens (laten) verbeteren.

Je kan ons contacteren via de contactgegevens die je onderaan deze Privacyverklaring terugvindt om je rechten uit te oefenen. Hierbij zijn we verplicht om je identiteit te controleren. Zo nodig zullen we jou een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart vragen.

Wat houden jouw rechten in?

Je kan een overzicht vragen van de persoonsgegevens die we van jou bijhouden.
Je kan foutieve persoonsgegevens laten verbeteren
Je kan persoonsgegevens die niet langer relevant zijn laten verwijderen.
Je kan je persoonsgegevens laten doorsturen naar een andere partij.
Je kan ons vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen een gebruik van jouw persoonsgegevens.

D. Klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens?

Heb je klachten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens of heb je bepaalde vragen omtrent je rechten? Contacteer dan onze verantwoordelijke per post op het adres Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout, via mail op privacy@boek.be of telefoneer ons op 03/369.04.81.
Wanneer hij je onvoldoende kan helpen, kan je ook steeds contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en daar een klacht indienen.

E. Diverse bepalingen

Rechtskeuze – Dit privacy beleid is onderworpen aan en is opgesteld in overeenkomst met de wetten van België.
Deelbaarheid – Als een bepaling van dit privacy beleid als onwettig, ongeldig of om een andere reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zal die bepaling als splitsbaar van de rest van de privacy beleid worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en handhaving van de overige bepalingen.
Voortbestaan – De bepalingen in dit privacy beleid, die door hun aard de beëindiging ervan overleven, zullen na een dergelijke beëindiging blijven gelden.