Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden dd. 19 juni 2018

Alvorens de website die beheerd wordt door GAU (Groep Algemene uitgevers) te gebruiken dien je deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen.

Deze Algemene Voorwaarden regelen ieder gebruik van websites die beheerd worden door GAU, inclusief de producten en diensten die via de websites worden aangeboden.
Zodra je als gebruiker de website betreedt, verklaar je je onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Hiermee verklaar je eveneens als gebruiker gerechtigd te zijn om je te verbinden aan deze Algemene Voorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en mits toestemming van een gerechtigd persoon.
Iedere verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden houdt steeds een verwijzing naar het geheel van onze juridische teksten in, dus inclusief onze Privacy Policy.
Wij kunnen ten allen tijde beslissen om onze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Iedere wijziging zal slechts voor de toekomst werken.

A. Draagwijdte en doel
1. Toepassingsgebied – De huidige voorwaarden zijn van toepassing op en regelen het gebruik van de GAU website “debestvormgegevenboeken.be”, software, inhoud, producten en diensten die het GAU merk dragen en aan te treffen zijn op de website (“GAU website”).

2. GAU– is een vereniging zonder winstoogmerk ingeschreven in België onder het ondernemingsnummer BE 0408.666.740 met hoofdzetel te B-2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37 (“GAU” of “wij”).

3. Doelgroep – Deze Algemene Voorwaarden zijn bestemd voor eenieder die onze websites bezoekt, ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op deelname aan de wedstrijd. Het bezoeken van de website, geldt als automatische aanvaarding en goedkeuring van onderstaande voorwaarden. Indien u verdere inlichtingen nodig heeft of opmerkingen wil overmaken, kan u GAU contacteren via laura.kerstens@boek.be

4. Wijzigingen – GAU kan deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde wijzigen. Wanneer GAU wijzigingen aanbrengt aan de voorwaarden, zal de datum van de laatste versie bovenaan het document worden aangepast.

B. Gebruik van de GAU website
1. Geoorloofd gebruik – De website mag worden gebruikt voor persoonlijk gebruik, voor informatieve- en vrijetijdsdoeleinden overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden en gedragsregels meegedeeld door GAU.

2. Niet geoorloofd gebruik – We staan volgend gebruik van de GAU website niet toe: gebruik op een onwettige manier, in afwijking van deze gebruiksvoorwaarden dan wel op een manier die onterecht een verband tussen jou en onze producten, diensten of merken suggereert;
gebruik dat naar volle discretie van GAU schade aan GAU of derden kan toebrengen.

3. Diensten en inhoud van derden – GAU websites kunnen diensten en inhoud van derden integreren of hiernaar verwijzen. Het plaatsen van een dergelijke verwijzing betekent niet automatisch dat we (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van die websites. GAU beheert deze diensten en inhoud van derden niet en is hier bijgevolg niet voor verantwoordelijk. Je dient de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid die van toepassing zijn op zulke diensten en inhoud te lezen.

C. Intellectuele eigendomsrechten
1. Bescherming – De inhoud (zoals maar niet uitsluitend merken, logo’s, tekeningen, data, teksten, foto’s, videobeelden, muziek, artikels enz.) en het technische karakter van de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van GAU of derde partijen, waaronder auteursrechten, software recht, databanken recht en merkenrecht. Alle merken, dienstmerken, handelsnamen, uiterlijke vormen van de producten en andere intellectuele eigendomsrechten op de GAU websites zijn eigendom van ons of onze licentiegevers of licentiehouders. We dragen geen rechten met betrekking tot de GAU websites aan jou of aan de gebruikers over.

2. Licentie door GAU – We verlenen gebruikers een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om de website te gebruiken, inclusief het gebruik van software, inhoud, virtuele items of ander materiaal, enkel en alleen voor het door de gebruikers persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

3. Licentie aan GAU voor user generated content– Wanneer GAU gebruikers de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mogen geen werken worden doorgestuurd die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij de gebruiker zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaar je GAU tegen aanspraken van derden en verleen je GAU een exclusieve, wereldwijde, sublicentieerbare, overdraagbare licentie om user generated content te gebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden en dit voor de maximale duur van de wettelijke bescherming ervan door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten.

4. Niet toegelaten gebruik – Gebruikers mogen niet:

  • delen of het geheel van de website reproduceren of openbaar maken;
  • software of technologie ter bescherming van inhoud of rechten die op de GAU websites worden gebruikt omzeilen of buiten werking stellen
  • identificatie, auteursrechtrechtelijke- of andere mededelingen van eigendom verwijderen.

5. Privacy – De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door GAU is onderworpen aan ons privacy beleid.

E. Vertrouwelijkheid en beveiliging

1. Maatregelen door GAU – De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van je informatie en van de informatie van de gebruikers zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. GAU heeft daarenboven het recht om bijdragen van gebruikers te weren die:

  • extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend zijn;
  • laster en eerroof kunnen betekenen, of oncontroleerbare beschuldigingen of beweringen inhouden;
  • gescheld, haatdragende taal, agressieve toon en/of racistische terminologie bevatten;
  • smaad of laster beogen;
  • in het algemeen hetzij juridisch hetzij maatschappelijk als ongepast worden beschouwd

GAU kan zonder kennisgeving berichten weren als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. GAU heeft het recht om gebruikers ingeval van ongepaste bijdragen als gebruiker te schrappen en dit hetzij op eigen initiatief hetzij op vraag van andere gebruikers. Zij hoeft haar weigering niet te motiveren. GAU is niet verantwoordelijk voor user generated content. Problemen kunt u melden aan de webmaster.

2. Maatregelen door jou – Je stemt ermee in niet opzettelijk of roekeloos een virus of andere schadelijke component te introduceren, of op enige andere wijze de GAU websites (of een deel daarvan) of een ermee verbonden netwerk te schaden of te saboteren of je te bemoeien met het gebruik of genot van de GAU websites (of een deel daarvan). Daarnaast stem je ermee in elementen van de GAU websites niet te openen, controleren uitlezen of kopiëren met gebruik van een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen, processen of handmatige processen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

F. Kennisgevingen
1. Kennisgevingen aan GAU – Alle kennisgevingen aan GAU in verband met deze website, inclusief klachten ten aanzien van mogelijke inbreuken op rechten of andere mededelingen dienen via laura.kerstens@boek.be te verlopen. Dergelijke kennisgevingen kunnen pas correct door ons worden verwerkt als duidelijk is aangegeven waarop zij betrekking hebben.

2. Kennisgevingen door GAU – Alle kennisgevingen door GAU in verband met de websites die door GAU worden beheerd geschieden uitsluitend aan het door jouw opgegeven e-mailadres.

3. Bewijsovereenkomst – Alle kennisgevingen overeenkomstig dit artikel worden geacht schriftelijk te zijn geschied en binden de kennisgevende partij behoudens bewijs van het tegendeel.

G. Waarborg en aansprakelijkheid
1. Waarborgen ten aanzien van de GAU websites – De GAU websites worden geleverd zoals ze zijn op het moment van de raadpleging . We sluiten alle voorwaarden, verklaringen en garanties uit die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden of elders in communicatie rond GAU websites uiteengezet zijn.

2. Aansprakelijkheid van de gebruiker – De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor ieder gebruik van de GAU websites en voor de naleving van deze Algemene Voorwaarden. De gebruiker vrijwaart GAU tegen alle aanspraken van derden naar aanleiding van dit gebruik, hierin begrepen aanspraken naar aanleiding van user generated content, handelingen die het gebruik van deze website in gevaar kunnen brengen of die de goede werking en/of het veilige karakter van onze websites (inclusief diensten) in het gedrang brengt en/of tot de gebrekkige toegankelijkheid van onze websites leidt.

3. Aansprakelijkheid van GAU – GAU besteedt de grootste zorg aan haar websites en de informatie die hier op verschijnt. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Dit betreft een middelenverbintenis. We kunnen onze website en haar inhoud dus steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen. Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie niet volledig is, niet voldoende accuraat is en/of nuttig is. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de webmaster contacteren. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van onze kant zijn wij niet aansprakelijk tegenover de gebruikers voor schade met inbegrip van vertraging in of verzuim van prestatie als gevolg van oorzaken die we redelijkerwijs niet in de hand kunnen hebben (bv. internetnetwerk-problemen, software- en/of hardware problemen en compatibiliteit van de fysieke media waarop de GAU websites worden geraadpleegd, misbruik van de GAU websites door bepaalde gebruikers, enz.). GAU kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade in het kader van de GAU websites.

H. Diverse bepalingen
1. Rechtskeuze – Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan en zijn opgesteld in overeenkomst met de wetten van België. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtscolleges in het arrondissement Antwerpen.

2. Deelbaarheid – Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden als onwettig, ongeldig of om een andere reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zal die bepaling als splitsbaar van de voorwaarden worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en handhaving van de overige voorwaarden.

3. Voortbestaan – De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, die door hun aard de beëindiging ervan overleven, zullen na een dergelijke beëindiging blijven gelden.

4. Opslag van deze Algemene Voorwaarden – Je kan te allen tijde een kopie van deze gebruiksvoorwaarden consulteren via deze pagina.

I. Contactgegevens
GAU vzw
Te Boelaerlei 37
2140 Borgerhout
Ondernemingsnummer: BE 0408.666.740
TEL: +32 (0)3 287 66 92
Mail: laura.kerstens@boek.be